Bij het opnemen van uw wedstrijd in onze webwinkel – inschrijvingsmodule gaat U akkoord met onze voorwaarden, opgesomd hieronder.

1. voor organisatoren

Juistheid gegevens

Bibtiming kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor foute gegevens die U heeft ingediend. Indien er foute bedragen worden gerekend, zal dit ten laste van de organisator zijn. De reeds verwerkte commissies aan Bibtiming zullen altijd worden doorgerekend.

Terugbetalingen

Ticketpress betaalt in geen enkel geval reeds verwerkte commissies terug. Indien uw wedstrijd om gelijk welke reden wordt afgelast en U beslist om uw deelnemers die betaald hebben, terug te betalen, betekent dit dat U de verwerkingskosten aangerekend door Bibtiming NIET terug krijgt.

Opnemen gelden

Bibtiming verbindt er zich toe om de volledige som van alle inschrijvingsgelden integraal te storten op de rekening van de organisator wanneer alle startbewijzen zijn verkocht of wanneer de inschrijvingsdatum verlopen. Tevens zullen er tweewekelijkse termijnbetalingen gebeuren.

Schrappen account

Indien Bibtiming vermoedens heeft dat het aanvaarden van inschrijfgelden van frauduleuze aard is mag het zonder enige waarschuwing de account op niet-actief zetten en zullen we de bevoegde gerechtsinstanties verwittigen.

Terugbetaling deelnemers

Indien een deelnemer om een reden ander dan « onvoorziene omstandigheden » toegang wordt geweigerd tot deelname aan uw wedstrijd EN deze heeft betaald aan Bibtiming, zult U als organisator verplicht zijn om deze gelden integraal terug te betalen aan Bibtiming, die op zijn beurt de betrokken deelnemer zal terug vergoeden.

2. Voor consumenten

Deelnemers

Bibtiming is verantwoordelijk voor de aankopen/inschrijvingen op deze website. Wij zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inschrijving tem wij de inschrijfgelden doorstorten aan de wedstrijdorganisator. Vanaf dan controleren wij de eindfondsen niet en hebben geen rechten over deze. Terugbetalingen kunnen enkel gebeuren door de wedstrijd verantwoordelijke indien de omstandigheden niet conflicteren met hun voorwaarden. Indien U de toegang wordt geweigerd tot deelname aan een wedstrijd EN U heeft tijdig betaald aan Bibtiming, staat Bibtiming garant voor de integrale terugbetaling en dit binnen de 14 dagen.

Bibtiming is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, waarden en normen van de betrokken wedstrijd.

De deelnemers gaan akkoord met de specifieke voorwaarden en condities van de wedstrijd waarvoor hij zich inschrijft en met deze van Bibtiming. Deze kunt U terugvinden net boven de « book a spot » knop. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om deze te lezen en te checken VOOR dat hij/zij zich inschrijft.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Herroepingsrecht

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich schriftelijk richten – aangetekende brief richten tot ticketpress met daarin deze mededeling. U krijgt het betaalde bedrag binnen de 30 kalenderdagen terugbetaald, uitgezonderd de verwerkingskost.

*******************************************************************************************************************

Bij het verzorgen van de tijdsregistratie door Bibtiming op uw event, gaat U akkoord met onze voorwaarden, opgesomd hieronder.