Bij het opnemen van uw wedstrijd in onze webwinkel – inschrijvingsmodule gaat U akkoord met onze voorwaarden, opgesomd hieronder.

1. voor organisatoren

Juistheid gegevens

BIBtiming BVBA kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor foute gegevens die U heeft ingediend. Indien er foute bedragen worden gerekend, zal dit ten laste van de organisator zijn. De reeds verwerkte commissies aan BIBtiming BVBA zullen altijd worden doorgerekend.

Terugbetalingen

BIBtiming BVBA betaalt in geen enkel geval reeds verwerkte commissies terug. Indien uw wedstrijd om gelijk welke reden wordt afgelast en U beslist om uw deelnemers die betaald hebben, terug te betalen, betekent dit dat U de verwerkingskosten aangerekend door BIBtiming BVBA NIET terug krijgt.

Opnemen gelden

BIBtiming BVBA verbindt er zich toe om de volledige som van alle inschrijvingsgelden integraal te storten op de rekening van de organisator wanneer alle startbewijzen zijn verkocht of wanneer de inschrijvingsdatum verlopen. Tevens zullen er tweewekelijkse termijnbetalingen gebeuren.

Schrappen account

Indien BIBtiming BVBA vermoedens heeft dat het aanvaarden van inschrijfgelden van frauduleuze aard is mag het zonder enige waarschuwing de account op niet-actief zetten en zullen we de bevoegde gerechtsinstanties verwittigen.

Terugbetaling deelnemers

Indien een deelnemer om een reden ander dan “onvoorziene omstandigheden” toegang wordt geweigerd tot deelname aan uw wedstrijd EN deze heeft betaald aan BIBtiming BVBA, zult U als organisator verplicht zijn om deze gelden integraal terug te betalen aan BIBtiming BVBA, die op zijn beurt de betrokken deelnemer zal terug vergoeden.

2. Voor consumenten

Deelnemers

BIBtiming BVBA is verantwoordelijk voor de aankopen/inschrijvingen op deze website. Wij zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inschrijving tem wij de inschrijfgelden doorstorten aan de wedstrijdorganisator. Vanaf dan controleren wij de eindfondsen niet en hebben geen rechten over deze. Terugbetalingen kunnen enkel gebeuren door de wedstrijd verantwoordelijke indien de omstandigheden niet conflicteren met hun voorwaarden. Indien U de toegang wordt geweigerd tot deelname aan een wedstrijd EN U heeft tijdig betaald aan BIBtiming BVBA, staat BIBtiming BVBA garant voor de integrale terugbetaling en dit binnen de 14 dagen.

BIBtiming BVBA is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, waarden en normen van de betrokken wedstrijd.

De deelnemers gaan akkoord met de specifieke voorwaarden en condities van de wedstrijd waarvoor hij zich inschrijft en met deze van BIBtiming BVBA. Deze kunt U terugvinden net boven de “book a spot” knop. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om deze te lezen en te checken VOOR dat hij/zij zich inschrijft.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Herroepingsrecht

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich schriftelijk richten – aangetekende brief richten tot ticketpress met daarin deze mededeling. U krijgt het betaalde bedrag binnen de 30 kalenderdagen terugbetaald, uitgezonderd de verwerkingskost.

*******************************************************************************************************************

Bij het verzorgen van de tijdsregistratie door BIBtiming BVBA op uw event, gaat U akkoord met onze voorwaarden, opgesomd hieronder.

Toepassingsgebied

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de diensten door BIBtiming BVBA.

 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten en geen enkele afwijking wordt toegestaan, zelfs indien vermeld op documenten van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers, tenzij deze uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van de BIBtiming BVBA.

 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige diensten.

Geldigheidsduur offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van de offertes 15 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Prijzen en betaling

Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de opdrachtgever vallen.

Onze facturen zijn betaalbaar ten laatste 20 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene betalingstermijn wordt de factuur van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 € ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd alle andere relevante invorderingskosten. Hierenboven zal in dit geval de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten ten belopen van 10% verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum tot dag van algehele betaling.

Bij niet-betaling op de vervaldag of uiterlijk 5 dagen voor het uitvoeren van de bestelling, om welke reden ook, behoudt BIBtiming BVBA  het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Opzeg van de overeenkomst

 Bij gebeurtenissen die de opdrachtgever de bestelling doen opzeggen (annulering van het evenement, annulering van de gevraagde diensten,…) blijft de opdrachtgever gehouden tot betaling aan BIBtiming BVBA van het op dat ogenblik gepresteerde werk, met hierboven een forfaitaire opzeggingsvergoeding ten bedrage van 25% van de overeengekomen prijs onverminderd het recht van BIBtiming BVBA om de volledige nakoming van de overeenkomst en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Wanneer BIBtiming BVBA inschrijvingsgelden ontvangen is zij gerechtigd deze in te houden tot belopen van de verschuldigde bedragen door de opdrachtgever.

Levering

 Behoudens andersluidend beding worden de diensten geleverd op de plaats waar het evenement plaatsvindt.

 De opdrachtgever dient, uitsluitend op zijn kosten en tijdig, de nodige voorzieningen voor infrastructuur aan te brengen opdat BIBtiming BVBA zijn diensten optimaal kan leveren.

 De gebruikte software blijven eigendom van BIBtiming BVBA.

 Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 Aansprakelijkheid

 BIBtiming BVBA kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van data, verlies van back up data, verkeerde inhoud van de data, het niet kunnen afleveren van de resultaten van de tijdsregistraties, verkeerde weergave van resultaten van de tijdsregistraties tenzij bij bewezen zware fout van BIBtiming BVBA. Niettegenstaande dat BIBtiming BVBA alles binnen zijn mogelijkheden doet om zorgvuldig met de gegevens om te gaan kan de dienstverlening door haar technische aard niet in alle omstandigheden worden gegarandeerd. .

 In ieder geval is BIBtiming BVBA voor de schadevordering voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, maximaal gehouden  tot terugbetaling van de aan haar betaalde bedragen voor de dienstverlening

 Overmacht

 Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt BIBtiming BVBA van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak te maken op een schadevergoeding. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd : ongevallen, uitzonderlijke verkeershinder, technische problemen met de apparatuur, enz.

 Gedeeltelijke ongeldigheid

 Ingeval één of meerdere bepalingen van de onderhavige overeenkomst als ongeldig beschouwd worden of als zodanig verklaard worden in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

 In zo een geval zullen de bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij diegene die door de partijen overeengekomen waren van toepassing worden in vervanging van de ongeldige bepalingen.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 Ieder betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, en in voorkomend geval het vredegerecht van het eerste kanton te Gent.